OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Všetky ustanovenia uvedené v týchto obchodných podmienkach sa týkajú všetkých zmlúv uzatvorených medzi zákazníkmi a IMP-BV, s.r.o. Tieto ustanovenia môžu byť zmenené iba na základe individuálnych písomných dohôd podpísaných poverenými zamestnancami zákazníka a IMP-BV, s.r.o. Obchodné podmienky IMP-BV, s.r.o sú zverejnené na webovej stránke www.impbv.sk, v záložke „Obchodné podmienky”.
Pojem „spotrebiteľ“ používaný v obchodných podmienkach spolupráce IMP-BV je definovaný v článku 221 zákona zo dňa 23. apríla 1964 OBČIANSKY ZÁKONNÍK (Zb. 64.16.93 s neskoršími zmenami). Zmluvnou stranou zmlúv uzatváraných s IMP-BV môže byť výhradne plnoletá fyzická osoba.
Ceny
Pri predaji je platnou cenou cena zverejňovaná firmou MK NAVDIO na webovej stránke www.ledkovo.sk ku dňu podania objednávky, ibaže by cena bola písomne dohodnutá s kompetentným zamestnancom MK NAVDIO.
Ceny na stránke www.ledkovo.sk sú uvedené v EUR a možu sa líšit od cien v kamennom obchode. Prosíme, aby ste vždy skontrolovali, či cena v danej ponuke je vrátane DPH. Ceny sú vždy bez nákladov na prepravu.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka v okamihu úplnej úhrady ceny za tovar.
Spôsob objednávania
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania.
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- Prostredníctvom elektronického obchodu na www.impbv.sk
- Elektronickou poštou
- Osobne
- Telefonicky
Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail) a uviesť nasledujúce údaje:
- Meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho
- Kód a názov tovaru podľa cenníka
- Jednotkovú cenu
- Spôsob odberu a dopravy
- Dodaciu adresu
- Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité
Dodacie podmienky
Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom.
Zasielanie prepravnou službou - Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou UPS. Podmienkou pre doručenie tovaru do 48 hod. je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 12:00 hod. a skladová dostupnosť . Pokiaľ tovar kupujúci objedná neskôr, doručenie tovaru bude zrealizované do 72 hodín. V prípade objednávok tovaru s platbou prevodným príkazom - internetom, je tovar expedovaný po obdržaní platby v prospech účtu spoločnosti MK NAVDIO s.r.o.. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka:
Hmotnosť zásielky     Prepravné
Do 2 kg                         4,9.-€
2,1 až 10 kg                 5,9.-€
10,1 až 15 kg               6,5.-€
15,1 až 20 kg               7.-€
Dobierková suma      Príplatok
do 500.-€                        1-€
od 500.-€ do 1000.-€    2-€
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný , aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Dobierka prostredníctvom Slovenskej pošty,pri zvolení tejto možnosti zákazník zaplatí za tovar až pri vyzdvihnutí zásielky na pošte.Cena dobierky je 2,90eur  v cene je zahrnuté poštovné a balné.
Balík 1triedy je možné zvoliť iba v prípade ak je spôsob platby zvolený bankový prevodný príkaz.Balík sa odosiela až po pripísaní sumy na náš účet.Cena za Balík 1.triedy je 1,50eur.V cene je zahrnuté poštovné a balné.
Platobné podmienky
-platba v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne
-platba vopred bankovým prevodom
-na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
V prípade že ste si zvilili sposob platby,prevodom na účet,číslo účtu na ktorý treba uhradit čiastku za objednaný tovar je 3198111657/0200 , DOLEŽITÉ ako variabilný symbol treba uviesť číslo objednávky
Ochrana osobných údajov
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky,so zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
Záručné podmienky/Reklamácie
Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR.Záručná doba je 24mesiacov od doby predaja tovaru.
Pri uplatnovaní reklamácie je potrebné ku reklamovanému tovaru priložiť doklad o kúpe v opačnom prípade nemusí byť reklamácia uznaná.
Odstúpenie od zmluvy
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 20. februára 2013 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
VÝPREDAJ
-v sekcii "výpredaj" bude umiestňovaný tovar ktorý je dlhodobo na sklade,prípadne tovar ktorý ma malú vadu
-vada tovaru bude špecifikovaná u každého konkrétneho výrobku zvlášť
-poskytovaná záruka na tovar je 24mesiacov od jeho zakúpenia,záruka sa nevzťahuje na vadu na základe ktorej je tovar predávaný za zníženú cenu a je špecifikovaná pri každom tovare predávanom v sekcii "výpredaj"
-reklamácie na vadu ktorá bola opísaná pri kupovanom výrobku nebude akceptovaná
-každý zákazník potvrdzuje kúpou výrobku zo sekcie "výpredaj" že bol s týmito podmienkami oboznámený